Start Oferta
Email

NOWE UPRAWNIENIA GIODO

od 7 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie z którymi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma przyznane nowe uprawnienia, w tym:

  • nakładanie grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys. złotych – w stosunku do osoby fizycznej, i maksymalnie 50 tys. złotych – w stosunku do osób prawnych) – GIODO jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
  • kierowanie do: organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, jak również innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych i prawnych, wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Z powyższych zapisów wynika, iż Podmioty, do których zostało skierowane wystąpienie lub wniosek GIODO, będą zobowiązane ustosunkować się do nich w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.Ponadto, za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów GIODO będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Nowe regulacje są zawarte w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa w dniu 6 grudnia 2010 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 229, poz. 1497, i po upływie trzymiesięcznego terminu od tej daty wchodzi w życie, tj. z dniem 7 marca 2011 r. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, firma WF-SOFT pragnie zaoferować Państwu szkolenia przygotowane dla szerokiej grupy administratorów danych osobowych.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających ogromne doświadczenie, zdobyte podczas uczestnictwa w ogólnokrajowych akcjach tj. szkolenia personelu dla starostw powiatowych na zlecenie MSWiA czy wdrożenia systemów obsługujących rejestry państwowe, m.in. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, ID-Card (System Elektronicznej Obsługi Dowodów Osobistych).

Ponadto, nasi trenerzy należą do wąskiej grupy specjalistów mających doświadczenia w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa Wydziałów Komunikacji Starostw Powiatowych, kontroli podmiotów ubiegających się o dostęp do CEPiK na drodze teletransmisji danych, w tym Kancelarie Komorników Sądowych, Urzędy Kontroli Skarbowych, Urzędy Skarbowe, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Straże Miejskie i Gminne.

Proponowana forma szkolenia ma charakter warsztatowy, na podstawie opracowanych scenariuszy przytaczane są, wraz z interpretacją, poszczególne zapisy wynikające z aktów prawnych. Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczna wiedzę zastosowania omawianych zapisów.

Podczas szkoleń, szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wymaganej przez ustawodawcę, celem zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz spełnienia wszystkich formalnych wymagań.

Nasza firma, oferuje ponadto przygotowanie kompleksowych rozwiązań ochrony danych osobowych poprzez zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa czy Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Oferujemy również audyty i rekonfigurację już istniejących systemów.
Dla Państwa wygody, szkolenia możemy zorganizować w państwa siedzibie lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu,  w uzgodnionym terminie. Szkolenia prowadzimy również w soboty.